Page 1 - لالة فاطمة - العدد 157 أكتوبر / نوفمبر 2020
P. 1

برــغلما في اعـيبم رـثـكألا ةلجلما
                                                    *
      ةيذغت                                      lallafatema.ma

     ةيوقتل حئاش�ن
    لش�ف في ةعانلما

      فيرلخا                                                      2020 ربنون /ربوتكأ - 157 ددعلا

                                              بلحا تاملاع يفش�تكا


                                               موتكلا جوزلا دنع


                                                         ةحوتفم بولق

                                                 يعورش�م في تلش�ف

                                                          ةأ�رم� راص�م

                                               اهلمع نع ىلختت ةيبرغم
                  يقيدصلا رحس
              ..»مهفتم نوكي وش�اخ لجارلا«                     يحايش� عورش�لم غرفتتل

                 انتايح تيرغ نازرو                        ةرومغم ةقطنم في
            لامج

      ةديدج ةينقت                                                 اندلاوأ�

   ةرش�بلا نول ححش�ت                                       هتفرعم بجي ام لك
                                                 ةحطش�لما مادقألا نع             ةحص�

    دق انوروك تافلمخ                                         ..ةضوم

   كتايح لوط كمزلات                                         ةقينأا ةليكش�تب يقلأات

                                                  ةيقار ناولأاب ناطفقلا نم
   1   2   3   4   5   6