Page 1 - لالة فاطمة - العدد 158 - دجنبر 2020 / يناير 2021
P. 1

برــغلما في اعـيبم رـثـكألا ةلجلما
                                                    *
                                              lallafatema.ma

     ةمطافةللا خبطم
     ةـلهس� تاوـيهس�                                                   2021 رياني / 2020 ربنجد - 158 ددعلا


        ةس�اخ
     ةنس�لا س�أارب


                                             ةيفيكو قهارلما جوزلا


                                                 هعم لماعتلا
             ةيذغت

   ءفدلاب كرعس�ت ةيذغا
                 أ
     ءاتس�لا لس�ف في

            اندلاوأ�
   كلفط ينمتح فيك                                        فنعلا فقول ةلمح


   لخاد رمنتلا نم                                          ءاس�نلا دس�

      ةس�ردلما


                   صاخ راوح يف نديب ليج                 يرهاس�لما قلاطو جاوز ✓

                    »ةمطاف ةللا« ةلجم عم                        انوروك نمز في


                  رخا اس�خس� رظتنت لا ةيبرغلما ةارلما
                                      أ
                    آ
                اهدرفبم ةيس�ام يه.. ةس�رفلا اهحنميل


                 لامج                                   ةض�وم

    كس�لخت ةيعيبط تافس�و

         ينعلا ديعاتج نم                                 رحس� ينب عمتج ينطافق

                                                ميمس�تلا عادبإاو ناولألاا
   1   2   3   4   5   6