Page 1 - " لالة فاطمة : العدد 161 • يونيو / يوليوز 2021 "
P. 1

برــغلما في اعـيبم رـثـكألا ةلجلما
                                                    *
    ةمطافةللا خبطم                                    lallafatema.ma
                                                               2021 زويلوي / وينوي - 161 ددعلا
    ةلهص� تاوـيهص�

     ةيداص�تقاو


                                             حئاص�ن ..لص�علا رهص�


                                              ةديعص� ةيجوز ةايلح                                                 ةنيكس ربوتويلا

                                             تقص�ع ةيكيناكيم ةص�دنهم


                                               »ليواتلاو تاويهص�لا«                                                  ثيثات تاوطخ مها
                                                               أ
                                                     أ
                                                    ةيجوزلا تيب
     تاهملأل وتف ىنم ةلثمملا
   " مهوقنَعو مكدلوأا اوُّب َ ح"
                                                            ةحص�

                                                  لفطلا دنع مدلا رقف

                                                               أ
                                               هجلاع ىلع دعاص�ت ةمعطا
                                س�ارعأا/س�اـخ


   ص�ارعألا لماع تاحيص� ثدحأا نع هتفرعم بجي ام لك                  جاوزلا لبق يبطلا ص�حفلا ةرورص�


     مص�ولما اذهل بهذلا مقطأاو ..جاوزلا تماوخ ةص�وم                   ص�ورعلل يئاذغلا بنالجا ةيمهأا


              يبرغلما ص�رعلا تاداعو ص�وقط             فافزلا دعوم لبق ةيعيبط تافص�وو حئاص�ن
   1   2   3   4   5   6