Page 10 -
P. 10

خبطم
                                               ريداقملا


                                                  تاضيب 4
                                               ةدناس ركس غ160
                                                 قيقد غ200
                                                نوحطم زول غ60
                                                ةريمخ سايكأ 2
                                               ةدئالما تيز لم100
                                                 بيلح لم180
                                                 ايليناف سيك
                                                  حلم ةشر

                                             ريضحتلا ةقيرط
            نرف نودب فيفخ كيك                      .هضايب نع ضيبلا رافص لزعن

                                   .ايلينافلاو زوللا ،حللما ،ةريملخا ،قيقدلا طلخن ءانإ في .1
                                       .بيللحاو تيزلا عم ضيبلا رافص قفخن .2
                        .يرسيوس نجاروم ىلع لوصحلل يمرم مامح ىلع ركسلاو ضيبلا ضايب قفخن رخآ ءانإ في .3
      .طيللخا جمدني ىتح ىلعلأل لفسلأا نم ةيرئاد ةقيرطبو لهبم كيرحتلا عم نجارولما فيضن مث ضيبلا رافصو بيللحا طيلخ عم )1( ةفالجا داولما طلخن
       عضنو ¾ ىتح ءالماب هيلع لأنمو ةرجنط في هعضن .موينلملأا قروب اديج هيطغنو ينجعلاب هلأنم قيقدلاب شوشرمو ةدبزلاب نوهدم بلاق في طيللخا عضن
                                    .ءالما ولغي ينح كرحتي لايكل لايقث انزو مث انحص هيلع
                          )ينكس ةطساوب دكأتن( .ةقيقد 70-80 ةدلم ةئداه ران ىلع يمرم مامح في ىهطي هعدن
                                    .بلاقلا نم هجارخإ لبق قئاقد عضب دربي كيكلا عدن             مورفملا محللاو قناقنلاب تانجعم
                                                ريداقملا                                                 قناقن غ100
                                               مورفم ملح غ100
                                                   ةلصب
                                                موث صوصف 2
                                             ةنوحطم مطامط تابح 6
                                             مطامط زكرم ةريبك ةقعلم1
                                                 ىسوم ةقرو 1
                                              ةريغص تانجعم غ300
                                                 نوتيزلا تيز
                                                  رازبإ ،حلم
                                               روشبم بنج غ100                                             ريضحتلا ةقيرط


                                            ةريغص عطقل قناقنلا عطقن
            .واستم لكشب ىهطي ىتح اديج هكرحنو مورفلما محللا فيضن ،تيزلاب امهرمحنو ةريغص دج عطق امهعطقنو موثلاو لصبلا رشقن
                    .قئاقد 10 ةدلم ىهطي لكلا كرتنو رازبلإاو حللماو مطامطلا زكرم ،ىسوم ةقرو ،مطامطلا ،قناقنلا فيضن
            .ةقيقد 12�10 ةدلم ىهطت تانجعلما كرتنو ةرجنطلا يطغن .تانجعلما ةيطغتل فاكلا ءالما فيضن مث اديج بلقنو تانجعلما فيضن
                   .بنلجا بوذي ىتح رانلا نع اديعب هيطغنو روشبلما بنلجا هيلع عضن ،ىسوم ةقرو ليزن لكلا ىهطي نأ دعب


  10          2020 يام/ليربأ                          2020 يام/ليربأ         9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15