Page 12 -
P. 12

خبطم                                                      ريداقملا                                                ،تفل ةبح ،رزج تابح 2 ،جاجد ردص1
                                                تابح2 ،لصب ةبح 1 ،رضخأ عرق ةبح 1
                                                ناسل غ100 ،مو��ث صو��ص��ف3 ،مطامط
                                                         ريطلا
                                                 نوتيزلا تيز قلاعم 4 ،رازبإ ،حلم
                                                ةريغص ةقاب ،سنودقبلا نم ةريغص ةقاب
                                                 ءام رتل 1،5 ،)قبلحا( ناحيرلا نم

          جاجدلاو ريطلا ناسلب ةبروش
                                                   ريضحتلا ةقيرط                                        .موثلاو مطامطلا ،لصبلا ،تفللا ،رزلجا رشقن ،رضلخا لسغن
                     ،تفللا ،رزلجا فيضن ،نوتيزلا تيز في موثلاو لصبلا رمحن ةرجنط في .موثلا سرهنو ةريغص عطقل تاورضلخا لك عطقن
                     رضلخا كرتنو ةرجنطلا يطغن .سنودقبلا ةقابو رازبلإا ،حللما ،ءالما فيضن .قئاقد 10 ةدلم رمحتي لكلا عدنو مطامطلاو عرقلا
                     ىتح ةئداه ران ىلع يهطيل لكلا كرتنو ريطلا ناسلو ةريغص تابعكلم عطقلما جاجدلا فيضن اهنيح جضنلا نم برتقت ىتح
                     10 ل ةاطغم اهكرتنو ةريغص عطقل اعطقم ناحيرلا فيضنو سنودقبلا ةقاب ليزن ،ةبرشلا ىلع رانلا ئفطن .تانجعلما جضنت
                                              .اهمدقنو تاهكنلا لك جمدنت ىتح قئاقد       )نورميقلا( نايبورلاو سطاطبلاب ةطلس                              ريداقملا

                                                     سطاطب وليك فصن
                                                        تاضيب 2
                                                       نايبور غ150
                                                      ةيراضخ ةلصب 1
                                                       نوتيزلا تيز
                                                        رازبإ ،حلم
                                                       ىسوم ةقرو
                                                    عطقم سنودقب قلاعم 3
                                                        موث صف                                                   ريضحتلا ةقيرط


                                            .ضيبلا كلذكو اهرشقب سطاطبلا قلسب موقن
                                         .ىسوم ةقروو حللما عم نايلغ رفاو ءام في نايبورلا قلسن
                                        .نايبورلا عم امهطلخنو ضيبلاو سطاطبلا عطقنو لكلا رشقن
                                 نوتيزلا تيز فيضنو حلم عم موثلا صف قدن ،قباسلا طيلخلل اهفيضنو ةلصبلا عطقن
                                          .قوذلا بسح اهليبتتل ةطلسلل مهفيضن مث سنودقبلاو
                                             .سنودقبو نايبور تابحب ةنيزم ةطلسلا مدقن


  12          2020 يام/ليربأ                         2020 يام/ليربأ         11
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17