Page 13 -
P. 13

ريداقملا


                                                    لاقتربلا ريصع رتل1
                                                 ةرشقم م��طا��م��ط تا��ب��ح 2
                                                     روذبلا ةعوزنمو
                                                       توت غ100
                                                     ةدناس ركس غ80
                                                      جلث تابعكم6


             لاقتربلاو مطامطلاب ريصع                          ريضحتلا ةقيرط

                            .ادراب همدقنو ماوقلا سناجتم ريصع ىلع لوصحلل تانوكلما لك نحطن يئابرهكلا طلالخا سأك في          رهزلا ءامو ضماحلا نوميللا ،رايخلاب ريصع

                                                     ريداقملا


                                                       ءام رتل1
                                                   ضماح نوميل تابح 2
                                                      رايخ تابح 2
                                                   رهزلا ءام ريغص سأك
                                                    ةدناس ركس غ120


                                                  ريضحتلا ةقيرط


                                          .عطق 8 ىلإ هعطقنو اديج ضمالحا نوميللا لسغن
                 .ريصعلاب ظفتحنو اديج طيللخا يفصن مث ناوث عضبل امهطلخنو ءالماو ضمالحا نوميللا عطق عضن يئابرهكلا طلالخا سأك في
                                          .ةريغص عطقل هعطقن مث رذبلا ليزنو رايلخا رشقن
                      .ادراب ريصعلا مدقي .اديج مهجزنمو رهزلا ءام ،رايلخا ،ةدناسلا ركسلا ،قباسلا ريصعلا عضن طلالخا سأك في


        12          2020 يام/ليربأ                                                                                     2020 يام/ليربأ        11
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18